Ansvarsfriskrivning

Senast uppdaterad: 21 januari 2020

 

Dessa allmänna användarvillkor (“Villkor”) reglerar din åtkomst till och användning av webbplatsen och dess undersidor (tillsammans “Webbplatsen”) som tillhandahålls och administreras av Hangzhou HIKMICRO Digital Technology Co., Ltd. och dess dotterbolag (“HIKMICRO”, “vi”, “vår”, eller “oss”). 

Vänligen läs dessa Villkor noggrant. Genom att gå in på webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt dessa villkor. Om du inte förstår eller godkänner något av dessa villkor bör du omedelbart lämna webbplatsen. 

För vissa funktioner eller tjänster på vår webbplats, kan ytterligare HIKMICRO-villkor eller krav för vissa funktioner eller tjänster gälla. I händelse av konflikt mellan sådana ytterligare villkor och dessa villkor, ska tilläggsvillkoren gälla för ovannämnda vissa funktioner eller tjänster.

 

 1   Ändringar av villkoren eller webbplatsen

HIKMICRO förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra dessa villkor, förutsatt att vissa bestämmelser i dessa villkor visar sig vara ofullständiga eller föråldrade och vidare under förutsättning att dessa ändringar är rimliga för dig, med hänsyn till dina intressen. 

Alla ändringar träder i kraft när de reviderade villkoren publiceras på webbplatsen eller på annat sätt görs tillgängliga för dig. Om du inte godkänner de reviderade villkoren, lämna omedelbart webbplatsen.

Vi kan också ändra, uppgradera, avbryta eller tillfälligt stänga av någon funktion eller komponent på webbplatsen och/eller dess innehåll när som helst utan förvarning.

 

2   Webbplatsinnehåll

Webbplatsens innehåll inkluderar, men är inte begränsat till, text, bilder, data, synpunkter, förslag, webbsidor, nedladdningsbara användarmanualer och produktdatablad och länkar som erbjuds på eller genom webbplatsen. Webbplatsinnehållet tillhandahålls endast för din bekvämlighet. Även om HIKMICRO har försökt tillhandahålla korrekt information på webbplatsen, påtar den sig inga som helst skyldigheter eller ansvar vad gäller informationens riktighet och fullständighet. HIKMICRO kan när som helst och utan föregående meddelande ändra innehållet som är tillgängligt på webbplatsen eller de produkter som nämns.

 

3  Programvaruinnehåll

HIKMICRO eller dess licensgivare äger och behåller alla rättigheter, inklusive alla tillämpliga immateriella rättigheter, till all programvara som är tillgänglig på webbplatsen, i både käll- och binärform, exempelkod, tillhörande dokumentation och annat relaterat material (tillsammans kallat "Programvaruinnehåll") .

Såvida du inte har erhållit relevant licens genom ett annat avtal som ingåtts mellan dig och HIKMICRO, ger ingenting i dessa Villkor någon rättighet eller licens till Programvaruinnehåll till dig, och du ska inte:

• kopiera eller reproducera Programvaruinnehållet eller någon del därav, i någon form; 

• ta bort eller ändra alla varumärken, logotyper, upphovsrätts- eller andra äganderättsmeddelanden, legender, symboler eller etiketter i Programvarans innehåll; 

• använda Programvaruinnehållet på något sätt som kan göra intrång i patent, upphovsrätt, varumärken, affärshemligheter eller någon annan immateriell egendom eller äganderätt som tillhör HIKMICRO, dess tredjepartsleverantörer eller någon annan tredje part; 

• modifiera, översätta, anpassa, demontera, dekompilera, omvänd kompilera, eller skapa kompilationer eller härledda verk av Programvaruinnehållet eller någon del därav (förutom i den utsträckning som tillämplig lag specifikt förbjuder sådan begränsning); eller

• använda programvaran för servicebyråer, tidsdelning, återförsäljning eller liknande ändamål.

 

4  Din användning av webbplatsen

Du får inte använda webbplatsen och/eller webbplatsinnehållet för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor, i samband med olagliga syften, eller för att begära att utföra någon olaglig aktivitet eller aktiviteter som gör intrång i rättigheterna för HIKMICRO eller någon tredje part.

Du ska inte få obehörig åtkomst till någon del av webbplatsen, eller till någon av de tjänster som erbjuds på eller via webbplatsen, eller till andra system eller nätverk som är anslutna till någon HIKMICRO-server.

Du ska inte vidta någon åtgärd som kommer att belasta webbplatsen för mycket, inklusive men inte begränsat till dess infrastruktur, system och nätverk.

Du får inte skaffa eller försöka få tag på något webbplatsinnehåll på något sätt som inte är avsiktligt tillgängligt via webbplatsen eller använda någon manuell eller automatisk process, enhet, program, algoritm eller metoder för att få tillgång till, erhålla, kopiera eller övervaka någon del eller innehållet på webbplatsen.

Du ska inte testa genom att skanna eller på annat sätt testa sårbarheten hos webbplatsen eller nätverk som är anslutna till webbplatsen, och inte heller bryta mot säkerhets- eller autentiseringsåtgärderna för webbplatsen och de tjänster som erbjuds på eller via webbplatsen. Du får inte vända på sökning, spåra eller försöka spåra någon information från andra användare eller besökare av HIKMICRO eller webbplatsen, eller utnyttja eller avslöja någon information eller tjänster som erbjuds på eller via webbplatsen.

Du får inte störa eller försöka störa webbplatsens korrekta funktion och andra användares användning av webbplatsen på något sätt, inklusive men inte begränsat till att använda någon enhet, programvara eller program.

När du använder webbplatsen och dess innehåll samtycker du till att följa tillämpliga lagar och följa social etik. Du får inte använda webbplatsen och dess innehåll för att producera, läsa, kopiera eller sprida information som är olaglig, för att inkräkta på någon annan persons rättigheter eller för att störa den sociala ordningen och undergräva den sociala stabiliteten. Du ska inte använda webbplatsen och dess innehåll för att engagera dig i någon aktivitet som äventyrar cybersäkerhet och något datorsystem.

 

5   Immateriella rättigheter

Alla varumärken och logotyper som visas, nämns eller på annat sätt används på webbplatsen tillhör HIKMICRO eller dess licensgivare enligt vad som anges i förekommande fall. Du får inte använda något av dessa varumärken eller logotyper på något sätt utan uttryckligt skriftligt tillstånd från HIKMICRO eller sådana licensgivare som är tillämpliga.

Allt innehåll på webbplatsen är upphovsrättsskyddat av HIKMICRO eller tillämpliga licensgivare såvida inte annat anges. Utan föregående skriftligt medgivande från HIKMICRO eller andra närstående parter, får något innehåll på webbplatsen inte reproduceras, modifieras, främjas, distribueras, fotokopieras, spelas, demonteras, reverse engineering, dekompileras, länkas eller överföras med hyperlänkar, laddas in på andra servrar i "speglingsmetod", lagras i informationshämtningssystem, eller på annat sätt används för något annat syfte av någon person på något sätt.

 

6   Sekretess

HIKMICRO’s sekretesspolicy är tillämplig på användaren av personlig information på eller genom webbplatsen. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att HIKMICRO kan använda sådan information i enlighet med denna sekretesspolicy.

 

7   Användarkonton och profiler

För att få tillgång till webbplatsen, erhålla vissa funktioner eller tjänster på vår webbplats, eller använda vissa HIKMICRO-tjänster, kan du behöva skapa ett OneHikID-konto (“Konto”). 

Skapa ett konto. Du intygar och garanterar att: (i) all nödvändig registreringsinformation som du skickar är sanningsenlig, korrekt och fullständig; och (ii) du kommer att upprätthålla riktigheten, säkerheten och konfidentialiteten för sådan information och ditt lösenord; och (iii) din användning av Kontot inte bryter mot någon tillämplig lag eller reglering. Du har ingen rätt att överföra ditt konto till någon annan tredje part på något sätt. Vi är inte ansvariga för förluster eller skador som uppstår på grund av att du inte upprätthåller konfidentialiteten för ditt Konto. Du godkänner till att omedelbart meddela oss om all obehörig åtkomst till eller användning av ditt konto eller eventuella säkerhetsöverträdelser. Du kan hållas ansvarig för förluster som åsamkats av oss eller andra HIKMICRO-användare på grund av att någon annan använder ditt Konto som ett resultat av att du inte håller dina kontouppgifter säkra och konfidentiella.

Du får inte använda någon annan’s Konto när som helst utan uttryckligt tillstånd och samtycke från innehavaren av Kontot. Vi kan inte och kommer inte att hållas ansvariga för någon förlust eller skada som uppstår till följd av att du inte uppfyller dessa skyldigheter.

Stäng ditt konto. Du kan stänga ditt konto när som helst genom att använda funktionen “Stäng ditt konto”. Kontot är nödvändigt för att kunna använda vissa HIKMICRO tjänster. Innan du stänger ditt konto, vänligen se till att du inte kommer att använda några HIKMICRO-tjänster och att du har följt alla procedurer som krävs av relaterade HIKMICRO-tjänster. Kom också ihåg att du inte kommer att kunna återaktivera ditt konto eller hämta något av innehållet eller informationen som du tidigare lagt till på ditt Konto. Om du någonsin skulle vilja använda sådana HIKMICRO-tjänster igen, måste du skapa ett nytt Konto.

 

8   Produkttillgänglighet

Tillgängligheten av produkterna och tjänsterna som beskrivs på webbplatsen, och beskrivningarna av sådana produkter och tjänster, kan variera i ditt land eller din region och inkluderar produkter och tjänster som inte lanserats i ditt land eller din region. Vänligen kontakta din lokala HIKMICRO-försäljare eller agent för specifik produkt- och/eller tjänstinformation.

 

9   Länkar till tredje part

Även om länkar till tredje parts webbplatser kan finnas på webbplatsen för din bekvämlighet, är HIKMICRO inte ansvarigt för något innehåll på sådana webbplatser. Du kan behöva granska och godkänna gällande regler för användning när du använder sådana webbplatser. Dessutom innebär inte en länk till tredje parts webbplats att HIKMICRO stödjer webbplatsen eller de produkter eller tjänster som hänvisas till där.

 

10   Ansvarsfriskrivning

I den maximala omfattning som tillåts enligt tillämplig lag tillhandahålls all information som tillhandahålls på webbplatsen i“befintligt skick ” utan garantier, säkerhet eller utfästelser av något slag. Hikmicro avsäger sig härmed uttryckligen, Så långt det är tillåtet enligt lag, alla uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller andra garantier, garantier eller utfästelser, inklusive men inte begränsat till, de underförstådda garantierna för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång.

 

11   Export

Observera att du bör ansvara för att alla tillämpliga lagar och förordningar efterlevs. I synnerhet ska all export, återexport och överföring av produkterna följa alla tillämpliga exportbestämmelser, inklusive men inte begränsat till (förordning (EU) 2021/821 EU) nr 2021/821 från Europeiska unionen (“EU”) och U.S.S. Export Administration Regulations of U.S.A. Bekräfta och åtar dig att produkterna inte ska exporteras, återexporteras, överföras (I) till länder eller territorier, föremål för amerikanska ekonomiska sanktioner eller EU och medlemsstater, eller Storbritanniens sanktioner, inklusive Kuba, Iran , Nordkorea, Syrien och Krim-regionen i Ukraina, eller (II) ill någon individ eller enhet som är listad på alla tillämpliga sanktionslistor, inklusive men inte begränsat till EU:s konsoliderade finansiella sanktionslista, Storbritanniens sanktionslista eller Storbritannien Kontoret för genomförande av finansiella sanktioner konsoliderad lista av mål för finansiella sanktioner, förteckningen över särskilt utsedda medborgare och blockerade personer (en “SDN”) upprätthålls av Kontoret för kontroll av utländska tillgångar vid det amerikanska finansdepartementet (“OFAC”), eller som är listat på Lista över utländska sanktionsundandragare som upprätthålls av OFAC (en “FSE”), eller som, såvitt parterna känner till, ägs eller kontrolleras eller femtio procent eller mer ägs, direkt eller indirekt, av en eller flera SDN:er eller en eller flera “FSE:er”. alla individer eller enheter som beskrivs i (I). Du bekräftar och förbinder dig härmed att produkterna inte ska exporteras, återexporteras, överföras, säljas vidare eller användas (I) i någon kärnvapenexplosiv aktivitet eller osäkrad kärnbränslecykelaktivitet, (II) för något ändamål som är kopplat till kemiska eller biologiska eller kärnvapen , eller missiler som kan leverera sådana vapen, (III) för militära slutanvändningar, eller (IV) i samband med internt förtryck och/eller utförandet av allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.

 

12   Begränsning av ansvar

I den maximala omfattning som tillåts enligt tillämplig lag kommer hikmicro, dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, aktieägare, dotterbolag, entreprenörer, agenter, licensgivare eller leverantörer, under inga omständigheter att vara ansvariga för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, följdrelaterade, bestraffande , och/eller exemplariska skador inklusive utan begränsning, förlust av vinst eller inkomst, förlust av data och/eller förlust av affärer, i samband med webbplatsen eller användningen av eller oförmågan att använda webbplatsen eller beroende av innehållet häri, även om hikmicro informeras om möjligheten till sådana skador. Såvida inte annat skriftligen överenskommits av hikmicro i något annat avtal, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, ska hikmicro inte hållas ansvarigt för materialet på webbplatsen, oavsett orsaken till ansvaret eller den skadeståndsteori som den baserar sig på.

 

13   Gällande lag och tvistlösning 

Du godkänner till att din åtkomst och alla relaterade aktiviteter på eller via Webbplatsen ska styras av, tolkas och tolkas i enlighet med lagarna i Folkrepubliken Kina. Du godkänner till att alla tvister mellan parterna som uppstår ur eller i samband med dessa villkor eller din åtkomst och alla relaterade aktiviteter på eller via webbplatsen ska lösas genom skiljedom och ska lämnas exklusivt till Kinas internationella ekonomi- och handelskommission (“CIETAC”) i Peking i enlighet med CIETAC:s regler. Ovanstående bestämmelse om tvistlösning gäller inte i vissa jurisdiktioner där sådan tvistlösning kan vara förbjuden. Till exempel, om du är en användare baserad i Europeiska Unionen, kan du göra ett anspråk vid domstolarna i det land där du är bosatt. 

 

14    Kontakta oss

Om du har några frågor, vänligen kontakta oss omedelbart via e-post på info@hikmicrotech.com 

Hangzhou HIKMICRO Sensing Technology Co., Ltd.

 

Hikmicrotech.com vill använda analytiska cookies och andra liknande spårningstekniker ("cookies") för att hjälpa oss att förbättra vår webbplats. Cookies samlar in information på ett sätt som inte direkt identifierar någon. För mer information om de cookies vi använder, se vår cookies policy här.

Godkänn
Avvisa
Hantera cookies
Online Service
Contact Sales
Become a Dealer
Technical Support
Where to Buy
close