RMA-policy

 

     1. Introduktion

1.1 Dokumentets syfte och omfattning: Detta dokument behandlar returpolicyer som gäller för produkter som köpts av kunder (“Kunder”) och som returneras till HANGZHOU MICROIMAGE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. (“HIKMICRO”) för reparation eller utbyte. I den mån lokal lagstiftning i jurisdiktionen där försäljningen av produkten ägde rum inte överensstämmer med en bestämmelse häri, och sådan lokal lag inte tillåter avstående genom avtalsavtal, ska sådana lokala lagar endast tillämpas i den utsträckning som inkonsekvensen är. Alla undantag från denna policy som begärs av kunder måste godkännas skriftligen av HIKMICRO.

1.2 Ändring av denna policy: HIKMICRO kan välja att ändra policyn, delvis eller i sin helhet, när som helst, utan föregående meddelande. Policyn får inte ändras på något annat sätt.

1.3 Kontoregistrering och enhetssynkronisering: Kunden kan slutföra registreringen på APP eller via HIKMICRO officiella webbplats efter köp och synkronisera enheten inom en månad, extra 180 dagars garanti kommer att förlängas på grundval av den ursprungliga begränsade garantiperioden. (Gäller för utomhusprodukter: Termisk monokulär 、 Digitalt monokulär för dag- och nattseende 、 Termisk binokulär 、 Termiskt sikte/clip-on 、 Digitalt dag- och nattseende sikte/clip-on och industriprodukter: Miniserien 、 Eco-serien 、 E-serien 、 B-serien 、 Pocket-serien 、 M-serien 、 G-serien 、 SP-serien, Akustisk ).

1.4 Begränsad garanti: HIKMICRO garanterar att från datumet för den begränsade garantin, innebär härmed att från datumet för enhetens synkronisering, eller från inköpsdatumet med originalfakturan som bevis, eller från datumet för produktens tillverkning om ingen registrering eller synkronisering eller någon faktura tillhandahålls. Under den tillämpliga garantiperioden kommer produkterna i allt väsentligt överensstämma med dess specifikationer vid försäljningstillfället och vara fria från materialdefekter vid korrekt användning och service i enlighet med specifikationerna. “Specifikationer” betyder de specifikationer som levereras till kunden med eller i produkten och/eller publiceras på HIKMICRO’s webbplats för den tillämpliga versionen av produkten. Kunden samtycker till att specifikationer och annan garantiinformation endast får tillhandahållas på engelska, såvida inte annat krävs enligt lokal lag utan möjlighet till kontraktsmässigt avstående eller begränsning. Denna begränsade garanti sträcker sig endast till kunden och kan inte överlåtas till någon annan part och varje överföring som görs i strid med denna bestämmelse ska vara ogiltigt. Garantin gäller endast för den omodifierade delen av produkterna. Kunden är ansvarig för de resultat som erhålls från användningen av Produkterna. Kunden’s enda gottgörelse, och HIKMICRO’s enda ansvar, för eventuella brott mot den föregående garantin ska vara att ersätta eller reparera någon del eller delar (eller återleverera tjänster) som levererades i strid med föregående garanti.

1.5 HIKMICRO’s ansvar: Om inte annat överenskommits mellan parterna är HIKMICRO’s enda ansvar under HIKMICRO’s garanti begränsat till att reparera eller byta ut de defekta produkter som returnerats av Kunden om dessa fortfarande är inom produktens garantiperiod. För mer information om den begränsade standardgarantiperioden (från inköpsdatumet) som tillhandahålls av HIKMICRO för respektive produkter, vänligen se följande:

Produkter Begränsad standardgarantiperiod
Outdoor 3 år för komponenter och 10 år för den okylda sensorn 1 år för löstagbart batteri om tillämpligt
2 år på spårkamera
Industriell 3 år för komponenter och 10 år för den okylda sensorn 2 år för löstagbart batteri om tillämpligt
5 år för komponenter och 10 år för den okylda sensorn 2 år för löstagbart batteri på värmekamera för brandbekämpning

                          * Kalibreringsservice ingår inte.

Tillbehör Begränsad standardgarantiperiod
Outdoor Löstagbara batterier 1 år
Laddare
IR-ficklampa
IR-ficklampsfäste
Industriell Löstagbara batterier 2 år
Utbytbart objektiv 1 år
Laddare
Fästen
Påsar

 

   2. Allmänna returneringskrav

2.1 Returkrav: Följande krav ska gälla för alla produktreturer:

2.1.1 RMA-nummer krävs: Godkännande från HIKMICRO, som dokumenterats genom en begäran om returmaterialbehörighet (“RMA”) (i bilaga 1) och RMA-nummer utfärdat av HIKMICRO, måste erhållas av kunden innan någon produkt returneras. HIKMICRO kan vägra att tillhandahålla reparation eller ersättning för produkt som Kunden vidarebefordrade till HIKMICRO utan RMA och returnera produkten till Kunden med frakt kostnader.

2.1.2 RMA-avvikelser: HIKMICRO förbehåller sig rätten att vägra att kontakta den tillämpliga tillverkaren och att returnera produkten till kunden på kunden’s bekostnad, om HIKMICRO vid mottagandet av produkten fastställer att förutsättningarna för retur av produkten inte har uppfyllts och/eller att den returnerade produkten inte överensstämmer med den produkt som beskrivs i RMA. HIKMICRO förbehåller sig vidare rätten att debitera kundens hanteringsavgifter för sådana returer.

2.1.3 Giltighetstid: Ett RMA är giltigt i fjorton (14) kalenderdagar efter det att det utfärdats av HIKMICRO. Kunden måste returnera produkten som beskrivs i RMA inom fjorton (14) dagar, annars krävs en ny RMA.

2.1.4 Förpackningskrav:

2.1.4.1 Vid förpackning av produkterna för frakt måste alla returer uppfylla följande krav:

a. Alla returnerade produkter måste förpackas på ett lämpligt sätt för att förhindra transportskador och ge korrekt skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

b. Alla returnerade produkter måste förpackas på lämpligt sätt för att ge individuellt mekaniskt skydd så att skador inte uppstår när produkten transporteras till HIKMICRO. Förpackningen ska vara jämförbar med den förpackning i vilken HIKMICRO ursprungligen skickade produkten.

c. Om kunden har flera RMA:er måste den paketera den returnerade produkten separat enligt RMA-nummer; varje RMA-nummer måste vara individuellt förpackat och ordentligt förseglat. Kunden får inte blanda flera RMA’s i fraktförpackningarna.

d. Varje förpackning med returnerade produkter måste vara tydligt märkta med RMA-nummer och leveransadress. Om kunden returnerar produkter i flera kartonger och alla produkterna är under samma RMA-nummer, måste kunden markera varje ruta ordentligt för att undvika delleveranser (om kunden till exempel skickar tre kartonger, måste lådorna markeras som en del 1 av 3, del 2 av 3 och del 3 av 3).

e. Kunden måste bifoga en kopia av RMA-formuläret i försändelsen. En lista över de RMA-nummer som finns i försändelsen måste bifogas transportörens dokumentation vid hämtning

f. Kunden måste bifoga en packlista som identifierar innehållet i varje fraktförpackning.

2.1.5 Krav på fakturering: För alla returer måste Kunden inkludera tre kopior av fakturaunderlag med följande attribut när returnerade produkter skickas till ett annat land:

•  Returfrakt fakturadatum

•  RMA-nummer

•  RMA-formulär

•  Kvantitet av varje produkt

•  Tydlig beskrivning av varje produkt med lekmannatermer (förkortningar är inte acceptabla)

•  Värdet av varje produkt (inklusive produkter som tillhandahålls av HIKMICRO kostnadsfritt och provprodukter)

•  Valuta i vilken värdet är angivet

•  Produktens ursprungsland

•  Leveransvillkor

•  Fullständigt namn och adress för mottagaren och “kontaktperson” samt telefonnummer (om tillämpligt)

•  Underskrift av en representant som kan intyga att fakturan korrekt reflekterar innehållet i försändelsen.

•  Kopia av HIKMICRO-faktura som produkten köptes under

2.2 Handläggningstider: Kunden är medveten om att handläggningstiderna är beroende av den tillämpliga tillverkaren, Kunden’s efterlevnad av denna RMA-policy och andra variabler. HIKMICRO garanterar inte att handläggningstider kommer att överensstämma med någon specifik tidsram eller med kunden’s krav eller kunden’s slutkunder.

         2.3 Slutkundernas reparationer: Slutkunderna kan kontakta återförsäljarna för reparation och alla produktreturer från slutanvändarna ska uppfylla de krav som återförsäljarna ställer.

   3. Garantiomfattning

3.1 Omfattning: HIKMICRO:s produkter under någon av följande omständigheter är undantagna från Hikmciro:s kostnadsfria garanti. Däremot kan användare välja reparationer som inte omfattas av garantin.

3.1.1 Giltigt garantidokument och original inköpsfaktura eller -kvitto kan inte visas, och den tidigare serienummeretiketten är ändrad, ändrad eller riven, det finns inget serienummer eller produktmodellen eller -numret på garantidokumentet är oförenligt med produkten .

3.1.2 Garantiperioden som specificerats av HIKMICRO överskrids.

3.1.3 Funktionsstörningar och skador till följd av misslyckande med användning, underhåll och förvaring enligt användarmanualen eller den arbetsmiljö som anges i användarmanualen.

3.1.4 Funktionsstörningar eller skador till följd av installation, reparationer, ändringar eller demontering av organisationer som INTE är auktoriserade av HIKMICRO.

3.1.5 Skador till följd av elektrisk kortslutning, transienter, olycka, brand, översvämning eller annan force majeure.

3.1.6 Otillåtna leveranskällor.

 

   4. Tekniska returer under garantin

4.1 Returer från kund’er: Kund’er kan returnera produkten för reparation eller utbyte till HIKMICRO direkt via RMA-tjänsten E-post: rma@hikmicrotech.com.

4.2 Returer inom eller utanför garantiperioden: Kunden ansvarar för att fastställa vilka av de defekta produkterna som omfattas av produktgarantiperioden eller på annat sätt och, om de faller utanför, ska Kunden ansvara för alla utgifter och kostnader som uppstår till följd av detta (inklusive kostnaden för reparation eller utbyte av sådana defekta produkter).

4.3 Returer inom garantin: Returer inom garantin är returer av defekta produkter som görs inom den garantiperiod som anges i de relevanta avtalsvillkoren. Kunden uppmanas härmed att kontrollera och bekräfta den respektive produktgarantiperioden som tillhandahålls under de relevanta avtalsvillkoren.

4.4 Behörighet: Kunden är berättigad till retur inom garantin så länge som villkoren för produktgarantin har uppfyllts och produkten fortfarande är inom garantiperioden. Returer inom garantin som godkänts av HIKMICRO kommer att vidarebefordras till den aktuella tillverkaren för reparation eller utbyte enligt HIKMICRO’s och den aktuella tillverkaren’s gottfinnande. Om tillämplig tillverkare väljer att tillhandahålla en ersättning, kan Hikmciro ersätta den icke-överensstämmande produkten med en renoverad produkt.

4.5 Reparationer: För reparations-RMA’s fyller kunden i RMA-formuläret och anger så mycket information som möjligt för att hjälpa reparationsavdelningen att diagnostisera och reparera artikeln. När produkten har mottagits fastställer lämplig reparationstekniker garantistatus genom att kontrollera serienummer och/eller firmwareversion med originalfraktdokumentation (se garanti för produkter på arken under punkt 1.5) Garantivaror repareras utan att kontakta kunden. Om en vara utan garanti kräver reparation får kunden ett formulär för “Uppskattning av avgifter” fsom de kan granska och underteckna om det är acceptabelt. Icke garantiartiklar kräver skriftligt godkännande från kunden. Om en vara bedöms som “ej reparerbar” kontaktas kunden och har möjlighet att (1) få produkten returnerad eller (2) få produkten kasserad. Dessutom kan vissa dokument, som bilder, videor eller andra filer som sparats på kundens enhet, raderas under reparationsprocessen, till exempel när moderkortet byts ut. Du godkänner att det är ditt ansvar att radera alla personliga filer och data som du skapat på den returnerade enheten innan du skickar tillbaka den. Om du vill behålla några filer eller data, vänligen gör dina egna säkerhetskopior innan du lämnar tillbaka enheten. Vi är inte ansvariga för att vara spara på eller raderas några filer eller data från den returnerade enheten.

4.6 Förfrågningsperiod: RMA-förfrågan måste göras inom den garantiperiod som gäller för den returnerade produkten.

4.7 Fraktkostnader: Kunden betalar inkommande frakt för den returnerade produkten och HIKMICRO betalar utgående frakt för reparerad eller utbytt produkt till kunden.

 

   5. Tekniska returer utanför garantin

5.1 Returer utanför garantin: Returer utanför garantin är returer av defekta produkter eller produkter som Kunden önskar få arbete utfört på, men som inte omfattas av HIKMICRO’s garantivillkor.

5.2 Behörighet: Returer utanför garantin sker efter godkännande och mot betalning av HIKMICRO’s gällande administrativa avgift. HIKMICRO kommer att kontakta sin tillämpliga tillverkare vid betalning av sådan avgift.

5.3 Förfrågningsperiod: RMA-förfrågan kan göras när som helst, men HIKMICRO har ingen skyldighet att tillhandahålla support eller reparation för returer utanför garantin.

5.4 Fraktkostnader: Kunden ska betala inkommande och utgående frakt.

 

Bilaga 1

Begäran om returbehörighet

Fyll i alla fält för bearbetning. HANGZHOU MICROIMAGE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. kommer att utfärda RMA# inom 24 timmar efter mottagandet av ifyllt formulär. Paket utan RMA# på kartongen accepteras inte. Alla returnerade produkter är föremål för verifiering av HANGZHOU MICROIMAGE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. RMA-förloppet kommer normalt att ta 2 till 4 veckor, beroende på lager av produkten och komponenten.

Mall - RMA-begäranden

Företagsnamn  
Adress   Telefon   Ort  
e-post   Postnummer   Kontaktperson  
Län/Stat          
 
SN Modellnamn Felbeskrivning Kundreferens Kundnummer
         
         

Notera:

*Kontakt E-post:rma@hikmicrotech.com

*Skicka vänligen din defekta enhet för RMA-process utan batteri om inga batteridefekter, eller så kan du kontakta oss innan du begär RMA.

*Genom att fylla i detta formulär bekräftar och förbinder du dig härmed att du ska följa alla tillämpliga dataskyddslagar och förordningar. Du garanterar vidare att du har rätt att tillhandahålla dessa uppgifter och kommer att acceptera att dessa uppgifter samlas in i denna utsträckning och används för underhållsändamål av HIKMICRO. Du samtycker också till gränsöverskridande överföring av relevanta personuppgifter till Kina i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar om dataskydd.

 

 

Hikmicrotech.com vill använda analytiska cookies och andra liknande spårningstekniker ("cookies") för att hjälpa oss att förbättra vår webbplats. Cookies samlar in information på ett sätt som inte direkt identifierar någon. För mer information om de cookies vi använder, se vår cookies policy här.

Godkänn
Avvisa
Hantera cookies
Online Service
Contact Sales
Become a Dealer
Technical Support
Where to Buy
close