Jogi nyilatkozat

Utolsó módosítás: 2020. január 21

 

A jelen Általános felhasználási feltételek (a továbbiakban “Feltételek”) a Hangzhou HIKMICRO Digital Technology Co., Ltd. és leányvállalatai (a továbbiakban: “HIKMICRO”, “mi”, “miénk” vagy “minket”) által biztosított és kezelt webhelyekhez és alwebhelyekhez (a továbbiakban együttesen: “Webhely”) való hozzáférést és azok használatát szabályozzák. 

Kérjük, olvassa el a feltételeket figyelmesen. A Webhelyre való belépéssel Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a jelen Feltételeket. Amennyiben nem érti a Feltételeket, vagy nem ért egyet azok bármelyikével, azonnal lépjen ki a Weboldalról. 

Webhelyünk bizonyos funkcióira vagy szolgáltatásaira - bizonyos funkciók vagy szolgáltatások tekintetében - további HIKMICRO feltételek vagy előírások vonatkozhatnak. Az ilyen kiegészítő feltételek és a jelen Feltételek közötti bármilyen ellentmondás esetén a fent említett bizonyos funkciók vagy szolgáltatások vonatkozásában a kiegészítő feltételek az irányadók.

 

 1   A Feltételeket vagy a Webhelyet érintő módosítások 

A HIKMICRO fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint módosítsa a jelen Feltételeket, amennyiben a jelen Feltételek egyes rendelkezései hiányosnak vagy elavultnak bizonyulnak, illetve azzal a kitétellel, hogy az adott módosítások az Ön érdekeit figyelembe véve észszerűnek tekinthetők. 

A módosítások akkor lépnek hatályba, amikor a módosított Feltételek közzétételre kerülnek a Webhelyen, vagy más módon hozzáférhetővé válnak az Ön számára. Amennyiben nem ért egyet a módosított Feltételekkel, kérjük, azonnal lépjen ki a Webhelyről.

Ezen kívül bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk, frissíthetjük, megszüntethetjük vagy ideiglenesen felfüggeszthetjük a Webhely és/vagy tartalmának bármely funkcióját vagy alkotóelemét.

 

2   A Webhely tartalma

A Webhely többek között a Webhelyen vagy azon keresztül ajánlott szövegeket, képeket, adatokat, szempontokat, javaslatokat, weboldalakat, letölthető felhasználói kézikönyveket és termékadatlapokat, valamint linkeket tartalmaz. A Webhely tartalma kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Bár a HIKMICRO törekszik arra, hogy pontos információkat nyújtson a Webhelyen, nem vállal semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget az információk pontosságával és teljességével kapcsolatban. A HIKMICRO bármikor és előzetes értesítés nélkül módosíthatja a Webhelyen rendelkezésre álló tartalmat vagy az említett termékeket.

 

3  A szoftver tartalma

A Webhelyen rendelkezésre álló összes szoftverhez kapcsolódó jogot a HIKMICRO vagy licencadói birtokolnak és tartanak fenn, beleértve az összes alkalmazandó szellemi tulajdonjogot, mind forrás, mind bináris formában, a mintakódot, a kapcsolódó dokumentációt és az egyéb kapcsolódó anyagokat (együttesen a továbbiakban: „Szoftver tartalma”).

Amennyiben nem szerezte meg a megfelelő licencet az Ön és a HIKMICRO között létrejött más megállapodás alapján, a jelen Feltételek semmiféle jogot vagy licencet nem biztosítanak Önnek a Szoftver tartalmára vonatkozóan, és Ön nem jogosult:

• a Szoftver tartalmát vagy annak bármely részét bármilyen formában lemásolni, vagy reprodukálni; 

• eltávolítani vagy módosítani bármilyen védjegyet, logót, szerzői jogot vagy egyéb tulajdonjogra vonatkozó közleményt, feliratot, szimbólumot vagy címkét a Szoftver tartalmában; 

• a Szoftver tartalmának bármilyen oly módon történő felhasználására, amely sértheti a HIKMICRO, harmadik fél szolgáltatói vagy bármely más harmadik fél szabadalmát, szerzői jogát, védjegyét, üzleti titkát vagy bármely más szellemi tulajdonát vagy tulajdonjogát; 

• módosítani, lefordítani, adaptálni, szétbontani, visszamodellezni, visszafordítani, visszafejteni, vagy a Szoftver tartalmából vagy annak bármely részéből válogatásokat vagy származékos műveket létrehozni (kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok kifejezetten tiltják az ilyen korlátozást); vagy

• a Szoftvert bármilyen szolgáltatási ügynökség céljaira, illetve időmegosztás, viszonteladás vagy hasonló célokra felhasználni.

 

4  A Webhely használata

Nem használhatja a Webhelyet és/vagy a Webhely tartalmát semmilyen jogellenes vagy a jelen Feltételek által tiltott célra, vagy bármilyen jogellenes célhoz kapcsolódóan, vagy bármilyen jogellenes tevékenység végzésére vagy a HIKMICRO vagy bármely harmadik fél jogait sértő tevékenységre való ösztönzésre.

Nem szerezhet jogosulatlan hozzáférést a Webhely semmilyen részéhez, vagy a Webhelyen vagy azon keresztül kínált szolgáltatásokhoz, vagy bármely más, a HIKMICRO szerveréhez kapcsolódó rendszerhez vagy hálózathoz.

Nem végezhet olyan tevékenységet, amely túlzottan megterheli a Webhelyet, beleértve, de nem kizárólagosan annak infrastruktúráját, rendszereit és hálózatait.

Nem szerezheti meg, illetve nem kísérelheti meg megszerezni a Webhely tartalmát olyan módon, amely nem szándékosan hozzáférhető a Webhelyen, illetve nem használhat semmilyen manuális vagy automatikus eljárást, eszközt, programot, algoritmust vagy módszert a Webhely bármely részéhez vagy tartalmához való hozzáférésre, illetve annak megszerzésére, másolására vagy nyomon követésére.

Nem tesztelheti beolvasással vagy más módon a Webhely vagy a Webhelyhez kapcsolódó hálózatok sebezhetőségét, és nem sértheti meg a Webhely és a Webhelyen vagy azon keresztül kínált szolgáltatások biztonsági vagy hitelesítési eljárásait. Nem keresheti vissza, nem követheti nyomon és nem kísérelheti meg nyomon követni a HIKMICRO vagy a Webhely más felhasználóinak vagy látogatóinak adatait, illetve nem hasznosíthatja és nem fedheti fel a Webhelyen vagy a Webhelyen keresztül kínált információkat vagy szolgáltatásokat.

Semmilyen módon, beleértve, de nem kizárólagosan bármilyen eszköz, szoftver vagy program használatával nem zavarhatja, illetve nem kísérelheti meg zavarni a Webhely megfelelő működését és a Webhely más felhasználók általi használatát.

A Webhely és tartalmának használata során Ön vállalja, hogy betartja a vonatkozó törvényeket és a társadalmi etikai normákat. Nem használhatja a Webhelyet és annak tartalmát olyan információk előállítására, olvasására, másolására vagy közzétételére, amelyek jogellenesek, sértik más személyek jogait, vagy megzavarják a társadalmi rendet és aláássák a társadalmi stabilitást. Nem használhatja a Webhelyet és annak tartalmát olyan tevékenységre, amely a kiberbiztonságot vagy bármely számítógépes rendszert veszélyeztet.

 

5   Szellemi tulajdon

A Webhelyen látható, említett vagy más módon használt valamennyi védjegy és logó a HIKMICRO vagy adott esetben licencadói tulajdonát képezi. A HIKMICRO vagy adott esetben a licencadó kifejezett előzetes írásbeli engedélye nélkül Ön ezeket a védjegyeket vagy logókat semmilyen módon nem használhatja fel.

Eltérő rendelkezés hiányában a Webhelyen található minden tartalom a HIKMICRO vagy a vonatkozó licencadók szerzői jogvédelme alatt áll. A HIKMICRO vagy más kapcsolódó felek előzetes írásbeli hozzájárulásának hiányában a Webhelyen található tartalom nem reprodukálható, módosítható, népszerűsíthető, terjeszthető, fénymásolható, nem játszható le, nem bontható szét, nem visszafejthető, nem visszafordítható, nem hivatkozható, vagy hiperhivatkozásokkal nem továbbítható, más szerverekre „tükrözési módszerrel” nem betölthető, információ-visszakeresési rendszerben nem tárolható, vagy bármilyen más célra bármely személy által bármilyen módon nem használható fel.

 

6   Adatvédelem

A HIKMICRO ’Adatvédelmi szabályzata a Webhely felhasználóira vagy az azon keresztül felhasznált személyes adatokra vonatkozik. A Webhely használatával Ön beleegyezik, hogy a HIKMICRO az ilyen adatokat a jelen Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően használhatja fel.

 

7   Felhasználói fiókok és profilok

A Webhely eléréséhez, a Webhely bizonyos funkcióihoz vagy szolgáltatásaihoz való hozzáféréshez, vagy bizonyos HIKMICRO szolgáltatások használatához egy OneHikID-fiókra (a továbbiakban: “„Fiók””) lehet szükség. 

Fiók létrehozása. Ön kijelenti és szavatolja, hogy: (i) az Ön által megadott összes szükséges regisztrációs adat a valóságnak megfelel, pontos és teljes; és (ii) fenntartja ezen adatok pontosságát, valamint az adatok és jelszava biztonságát és titkosságát; valamint (iii) a Fiók Ön által történő használata nem sért semmilyen alkalmazandó törvényt vagy rendeletet. Ön nem jogosult arra, hogy Fiókját bármilyen módon bármilyen harmadik félre ruházza át. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely abból ered, hogy Ön a Fiókja titkosságát nem óvja meg. Ön beleegyezik, hogy azonnal értesít minket a Fiókjához való jogosulatlan hozzáférésről vagy a Fiókja jogosulatlan használatáról, illetve a biztonság bármilyen megsértéséről. Önt felelősség terheli a minket vagy más HIKMICRO-felhasználókat ért abból eredő veszteségekért, hogy valaki más használta a Fiókját, mivel Ön nem tartotta biztonságban és titokban Fiókja adatait.

Nem használhatja más ’Fiókját az adott Fiók tulajdonosának kifejezett engedélye és hozzájárulása nélkül. Nem tudunk és nem vállalunk felelősséget semmilyen abból eredő veszteségért vagy kárért, hogy Ön nem tartja be ezeket a kötelezettségeket.

Fiók megszüntetése. Fiókját bármikor megszüntetheti a “„Fiók megszüntetése”” funkció használatával. A Fiókra bizonyos HIKMICRO-szolgáltatások használatához van szükség. Fiókja megszüntetése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy nem vesz igénybe semmilyen HIKMICRO-szolgáltatást, és hogy elvégezte a kapcsolódó HIKMICRO-szolgáltatások által megkövetelt összes eljárást. Felhívjuk figyelmét, hogy a Fiók újbóli aktiválására, illetve a korábban a Fiókhoz tartozó tartalom vagy adatok visszaállítására nincs lehetőség. Ha a későbbiekben ismét használni kívánja a HIKMICRO-szolgáltatásokat, akkor új Fiókot kell létrehoznia.

 

8   A termék rendelkezésre állása

A Webhelyen bemutatott termékek és szolgáltatások rendelkezésre állása, valamint az ilyen termékek és szolgáltatások leírása az Ön országában vagy régiójában eltérő lehet, illetve a Webhely olyan termékeket és szolgáltatásokat is tartalmazhat, amelyeket az Ön országában vagy régiójában még nem kerültek bevezetésre. Kérjük, a konkrét termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljon a HIKMICRO helyi értékesítési képviselőjéhez vagy a forgalmazóhoz.

 

9   Harmadik felekre mutató hivatkozások

Bár a Webhely az Ön kényelme érdekében tartalmazhat harmadik fél wehbehelyekre mutató hivatkozásokat, az ilyen webhelyek tartalmáért a HIKMICRO nem vállal felelősséget. Előfordulhat, hogy az ilyen webhelyek használatakor át kell tekintenie és el kell fogadnia az adott webhely használatára vonatkozó szabályokat. Emellett a harmadik fél webhelyére mutató hivatkozás nem jelenti azt, hogy a HIKMICRO jóváhagyta az adott webhelyet vagy az ott hivatkozott termékeket vagy szolgáltatásokat.

 

10   Jogi nyilatkozat

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben, a Webhelyen megadott információk szavatosság, garanciák vagy bármiféle kötelezettségvállalás nélkül, “„aktuális állapotukban”” állnak rendelkezésre. A Hikmicro a törvény által megengedett legnagyobb mértékben teljesen kizár minden kifejezett, hallgatólagos, törvényes vagy egyéb szavatosságot, garanciát vagy kötelezettségvállalást, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra, a meghatározott célra való alkalmasságra vagy a jogsértésmentességre vonatkozó szerződéses szavatosságot.

 

11   Exportálás

Felhívjuk figyelmét, hogy az összes vonatkozó törvény és rendelet betartásáért Ön a felelős. Különösen, a termékek minden kivitelének, reexportjának és átadásának meg kell felelnie az összes vonatkozó kiviteli szabályozásnak, beleértve, de nem kizárólagosan az Európai Unió (“EU”) 2021/821 számú rendeletét, és az Egyesült Államok Export Adminisztrációs Szabályzatát. Kérjük, erősítse meg, és vállalja, hogy a termékeket nem exportálja, reexportálja vagy adja át (I) olyan országokba vagy területekre, amelyekre az Egyesült Államok gazdasági szankciói vagy az EU és a tagállamok, illetve az Egyesült Királyság szankciói vonatkoznak, beleértve Kubát, Iránt, Észak-Koreát, Szíriát és Ukrajna krími régióját, vagy (II) bármely olyan személynek vagy szervezetnek, amely szerepel bármilyen alkalmazandó szankciós listán, beleértve, de nem kizárólagosan az EU összevont pénzügyi szankciós listáját, az Egyesült Királyság szankciós listáját vagy az Egyesült Királyság pénzügyi szankciókat végrehajtó hivatalának pénzügyi szankciók célpontjainak összevont listáját, a különös megjelölésű állampolgárok és a zárolt vagyonnal rendelkező személyek listáját (“SDN”-lista), amelyet az Egyesült Államok Külföldi Vagyont Ellenőrző Hivatala (“OFAC”) vezet, vagy az OFAC által vezetett külföldi szankciókat elkerülők (“FSE”-személyek) listáját, vagy azokat, akik felek tudomása szerint közvetlenül vagy közvetve egy vagy több SDN vagy egy vagy több FSE tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak, vagy legalább ötven százalékban egy vagy több SDN vagy egy vagy több “FSE” tulajdonában vannak vagy ellenőrzése alatt állnak, az (l) pontban meghatározott személy vagy szervezet tulajdonában vannak vagy ellenőrzése alatt állnak. Ön ezúton megerősíti és vállalja, hogy a termékeket nem exportálja, reexportálja, adja át, értékesíti tovább vagy használja (I) nukleáris robbanóanyaggal vagy nem felügyelt nukleáris üzemanyagciklussal kapcsolatos tevékenységre, (II) vegyi, biológiai vagy nukleáris fegyverekkel vagy ilyen fegyverek hordozására alkalmas rakétákkal kapcsolatos célokra, (III) katonai célú felhasználásra, vagy (IV) belső elnyomással és/vagy az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértésével összefüggésben.

 

12   Felelősségkorlátozás

Az alkalmazandó jog által megengedett legnagyobb mértékben a Hikmicro, annak igazgatói, tisztségviselői, alkalmazottai, részvényesei, leányvállalatai, vállalkozói, ügynökei, licencadói vagy beszállítói semmilyen esetben sem felelnek semmiféle közvetlen, közvetett, különleges, véletlenszerű, következményes, elrettentő és/vagy megtorló jellegű kárért, beleértve, de nem kizárólagosan, az elmaradt nyereséget vagy bevételt, az adatvesztést és/vagy az üzleti veszteséget, amely a Webhellyel, a Webhely használatával vagy használatának lehetetlenségével, illetve az itt található tartalomra való hivatkozással kapcsolatos, még akkor sem, ha a Hikmicro tájékoztatást kapott az ilyen károk lehetőségéről. Amennyiben a Hikmicro egyéb írásos megállapodásban másképpen nem rendelkezik, a Hikmicro a Webhelyen található anyagokért, a felelősség okától vagy az azon alapuló kártérítési elvtől függetlenül nem vállal felelősséget az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben.

 

13   Irányadó jog és vitarendezés 

Ön elfogadja, hogy a Webhelyhez való hozzáférésére és a Webhelyen vagy azon keresztül végzett minden kapcsolódó tevékenységre a Kínai Népköztársaság törvényei vonatkoznak, azokat a Kínai Népköztársaság törvényei szerint kell kezelni és értelmezni. Ön elfogadja, hogy a felek között a jelen Feltételekből vagy az Ön hozzáférésével, illetve a Webhelyen vagy a Webhelyen keresztül végzett valamennyi kapcsolódó tevékenység vonatkozásában felmerülő bármely vitát választottbírósági eljárás útján kell rendezni, és azt kizárólag a pekingi Kínai Nemzetközi Gazdasági és Kereskedelmi Választottbírósági Döntőbizottság (“CIETAC”) elé lehet terjeszteni, a CIETAC szabályainak megfelelően. A vitarendezésre vonatkozó előző rendelkezés nem alkalmazható olyan joghatóságok esetében, ahol az ilyen vitarendezés tilos. Például, ha Ön az Európai Unióban élő felhasználó, akkor Ön a lakóhelye szerinti ország bíróságán nyújthat be keresetet. 

 

14    Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot a info@hikmicrotech.com e-mail-címen 

Hangzhou Hikmicro Sensing Technology Co., Ltd.

 

Hikmicrotech.com szeretné használni az analitikai sütiket és egyéb hasonló nyomkövetési technológiákat („sütiket”), ezzel segítve weboldalunk fejlesztését. A sütik olyan módon gyűjtenek adatokat, amely alapján senkit nem lehet közvetlenül azonosítani. Az általunk használt sütikre vonatkozó további információért kattintson cookies policy ide.

Elfogadás
Elutasítás
Sütik kezelése
Online Service
Contact Sales
Become a Dealer
Technical Support
Where to Buy
close