Ansvarsfraskrivelse

Sist oppdatert: 21. januar 2020

 

Disse generelle vilkårene for bruk (“vilkårene)”) regulerer din tilgang til og bruk av nettstedet og dets undersider (samlet “nettstedet”) som leveres og administreres av Hangzhou HIKMICRO Digital Technology Co., Ltd. og dets tilknyttede selskaper.(“HIKMICRO”, “vi”, “vår”, eller “oss”). 

Vennligst les disse vilkårene nøye. Ved å gå inn på nettstedet bekrefter du at du har lest, forstått og godtatt disse vilkårene. Hvis du ikke forstår eller godtar noen av disse vilkårene, bør du umiddelbart forlate nettstedet. 

For visse funksjoner eller tjenester på nettstedet vårt kan ytterligere HIKMICRO vilkår eller krav for visse funksjoner eller tjenester gjelde. I tilfelle konflikt mellom slike tilleggsvilkår og disse vilkårene, skal tilleggsvilkårene ha forrang for de nevnte bestemte funksjonene eller tjenestene.

 

 1   Endringer av vilkårene eller nettstedet

HIKMICRO forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å endre disse vilkårene, forutsatt at visse bestemmelser i disse vilkårene viser seg å være ufullstendige eller utdaterte, og videre forutsatt at disse endringene er rimelige for deg, tatt i betraktning dine interesser. 

Alle endringer trer i kraft når de reviderte vilkårene legges ut på nettstedet eller på annen måte gjøres tilgjengelig for deg. Hvis du ikke godtar de reviderte vilkårene, må du umiddelbart forlate nettstedet.

Vi kan også endre, oppgradere, avvikle eller midlertidig suspendere enhver funksjon eller komponent på nettstedet og/eller dets innhold når som helst uten varsel.

 

2   Nettstedets innhold

Nettstedets innhold omfatter, men er ikke begrenset til, tekst, bilder, data, synspunkter, forslag, nettsider, nedlastbare brukerhåndbøker og produktdatablad og lenker som tilbys på eller via nettstedet. Nettstedets innhold er kun tilgjengelig for din bekvemmelighet. Selv om HIKMICRO har forsøkt å gi nøyaktig informasjon på nettstedet, påtar HIKMICRO seg ingen forpliktelser eller ansvar med hensyn til informasjonens nøyaktighet og fullstendighet. HIKMICRO kan når som helst og uten varsel endre innholdet som er tilgjengelig på nettstedet eller produktene som er nevnt.

 

3  Programvare innhold

HIKMICRO eller dets lisensgivere eier og beholder alle rettigheter, inkludert alle gjeldende immaterielle rettigheter, i all programvare som er tilgjengelig på nettstedet, i både kilde- og binærform, eksempelkode, tilhørende dokumentasjon og annet relatert materiale (samlet kalt "programvareinnhold").

Med mindre du har fått relevant lisens gjennom annen avtale inngått mellom deg og HIKMICRO, gir ingenting i disse vilkårene deg noen rett eller lisens til programvareinnhold, og du skal ikke gjøre det:

• kopiere eller reprodusere programvareinnholdet eller deler av det, i hvilken som helst form; 

• fjerne eller endre varemerke, logo, opphavsrett eller andre proprietære merknader, legender, symboler eller etiketter i programvare innholdet; 

• bruke programvareinnholdet på noen måte som kan krenke patenter, opphavsrett, varemerker, forretningshemmeligheter eller andre immaterielle rettigheter eller eiendomsrettigheter til HIKMICRO, dets tredjepartsleverandører eller andre tredjeparter. 

• endre, oversette, tilpasse, demontere, dekompilere, omvendt kompilere eller lage kompileringer eller avledede verk av programvareinnholdet eller deler av det (unntatt i den grad gjeldende lover spesifikt forbyr en slik begrensning); eller

• bruke programvaren til noe servicebyrå, tidsdeling, videresalg eller lignende formål..

 

4  Bruk av nettstedet

Du skal ikke bruke nettstedet og/eller nettstedets innhold til noe formål som er ulovlig eller forbudt i henhold til disse vilkårene, i forbindelse med ulovlige formål, eller for å oppfordre til utførelse av ulovlige aktiviteter eller aktiviteter som krenker rettighetene til HIKMICRO eller noen tredjepart.

Du skal ikke få uautorisert tilgang til noen del av nettstedet, eller til noen av tjenestene som tilbys på eller gjennom nettstedet, eller til andre systemer eller nettverk som er koblet til en HIKMICRO-server.

Du skal ikke foreta deg noe som vil legge en overdreven belastning på nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, dets infrastruktur, systemer og nettverk.

Du skal ikke skaffe deg, eller forsøke å skaffe deg, noe innhold på nettstedet på noen måte som ikke med hensikt er tilgjengelig via nettstedet, eller bruke noen manuell eller automatisk prosess, enhet, program, algoritme eller metoder for å få tilgang til, skaffe deg, kopiere eller overvåke noen del av eller innhold på nettstedet.

Du skal ikke ved skanning eller på annen måte teste sårbarheten til nettstedet eller nettverk som er koblet til nettstedet, eller bryte sikkerhets- eller autentiseringstiltakene til nettstedet og tjenestene som tilbys på eller gjennom nettstedet. Du skal ikke reversere oppslag, spore eller forsøke å spore informasjon om andre brukere eller besøkende på HIKMICRO eller nettstedet, eller utnytte eller avsløre informasjon eller tjenester som tilbys på eller gjennom nettstedet.

Du skal ikke forstyrre eller forsøke å forstyrre riktig drift av nettstedet og andre brukeres bruk av nettstedet på noen måte, inkludert, men ikke begrenset til, bruk av enheter, programvare eller programmer.

Når du bruker nettstedet og dets innhold, forplikter du deg til å overholde gjeldende lover og sosial etikk. Du skal ikke bruke nettstedet og dets innhold til å produsere, lese, kopiere eller spre informasjon som er ulovlig, til å krenke andres rettigheter eller til å forstyrre den sosiale orden og undergrave sosial stabilitet. Du skal ikke bruke nettstedet og dets innhold til å delta i aktiviteter som setter nettsikkerheten og datasystemer i fare.

 

5   Intellektuell eiendom

Alle varemerker og logoer som vises, nevnes eller på annen måte brukes på nettstedet tilhører HIKMICRO eller dets lisensgivere som angitt hvis aktuelt. Du har ikke lov til å bruke noen av disse varemerkene eller logoene på noen måte uten eksplisitt skriftlig tillatelse fra HIKMICRO eller slike lisensgivere som aktuelt.

Alt innhold på nettstedet er opphavsrettslig beskyttet av HIKMICRO eller gjeldende lisensgivere med mindre annet er angitt. Uten forutgående skriftlig samtykke fra HIKMICRO eller andre relaterte parter skal ikke noe innhold på nettstedet reproduseres, modifiseres, markedsføres, distribueres, fotokopieres, spilles av, demonteres, dekompileres, dekompileres, kobles til eller overføres med hyperkoblinger, lastes inn på andre servere i "speilingsmetode", lagres i informasjonsinnhentingssystem eller på annen måte brukes til noe annet formål av noen person på noen måte.

 

6   Personvern

HIKMICRO’s Personvern erklæringen gjelder for brukere av personopplysninger på eller gjennom nettstedet. Ved å bruke nettstedet godtar du at HIKMICRO kan bruke slik informasjon i samsvar med denne personvernerklæringen.

 

7   Brukerkontoer og profiler

For å få tilgang til nettstedet, få tilgang til visse funksjoner eller tjenester på nettstedet vårt, eller bruke visse HIKMICRO-tjenester, kan du bli bedt om å opprette en OneHikID-konto (Konto).”). 

Opprette en konto. Du erklærer og garanterer at (i) all nødvendig registreringsinformasjon du sender inn er sannferdig, nøyaktig og fullstendig, og (ii) du vil opprettholde nøyaktigheten, sikkerheten og konfidensialiteten til slik informasjon og passordet ditt, og (iii) din bruk av kontoen ikke bryter med gjeldende lover eller forskrifter. Du har ikke rett til å overføre kontoen din til andre tredjeparter på noen måte. Vi er ikke ansvarlige for tap eller skader som oppstår som følge av at du ikke opprettholder konfidensialiteten til kontoen din. Du samtykker i å varsle oss umiddelbart om uautorisert tilgang til eller bruk av kontoen din eller brudd på sikkerheten. Du kan holdes ansvarlig for tap påført oss eller andre HIKMICRO-brukere på grunn av at noen andre bruker kontoen din som et resultat av at du ikke holder kontoinformasjonen din sikker og konfidensiell.

Du kan ikke bruke en annens’s konto på noe tidspunkt uten uttrykkelig tillatelse og samtykke fra kontoinnehaveren. Vi kan ikke og vil ikke være ansvarlige for tap eller skade som følge av at du ikke overholder disse forpliktelsene.

Stenge kontoen din. Du kan når som helst avslutte kontoen “din ved å bruke funksjonen Avslutt” konto. Kontoen er nødvendig for å bruke visse HIKMICRO-tjenester. Før du stenger kontoen din, må du forsikre deg om at du ikke vil bruke noen HIKMICRO-tjenester og at du har fulgt alle prosedyrer som kreves av relaterte HIKMICRO-tjenester. Vær også oppmerksom på at du ikke vil kunne aktivere kontoen din på nytt eller hente noe av innholdet eller informasjonen du tidligere har lagt til i kontoen din. Hvis du noen gang vil bruke slike HIKMICRO-tjenester igjen, må du opprette en ny konto.

 

8   Produktets tilgjengelighet

Tilgjengeligheten av produktene og tjenestene som er beskrevet på nettstedet, og beskrivelsene av slike produkter og tjenester, kan variere i ditt land eller din region og omfatte produkter og tjenester som ikke er lansert i ditt land eller din region. Ta kontakt med din lokale HIKMICRO salgsrepresentant eller agent for informasjon om spesifikke produkter og/eller tjenester.

 

9   Lenker til tredjeparter

Selv om lenker til tredjeparts nettsteder kan finnes på nettstedet for din bekvemmelighet, er HIKMICRO ikke ansvarlig for innholdet på slike nettsteder. Du må kanskje gjennomgå og godta gjeldende bruksregler når du bruker slike nettsteder. I tillegg innebærer ikke en lenke til en tredjeparts nettsted at HIKMICRO støtter nettstedet eller produktene eller tjenestene det henvises til der.

 

10   Ansvarsfraskrivelse

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, er all informasjon på nettstedet gitt som“den er” uten forsikringer, garantier eller representasjoner av noe slag. Hikmicro fraskriver seg herved uttrykkelig, i den grad loven tillater det, alle uttrykkelige, underforståtte, lovbestemte eller andre garantier, garantier eller representasjoner, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelse.

 

11   Eksport

Vær oppmerksom på at du er ansvarlig for å overholde alle gjeldende lover og forskrifter. Særlig skal all eksport, reeksport og overføring av produktene være i samsvar med alle gjeldende eksportforskrifter, herunder, men ikke begrenset til, Den europeiske unions (EU) forordning (EU) nr. 2021/821 og U.S. Export Administration Regulations of U.S.A. Vennligst bekreft og forplikt deg til at produktene ikke skal eksporteres, reeksporteres eller overføres (I) til land eller territorier som er underlagt USAs økonomiske sanksjoner eller EUs og medlemsstatenes eller Storbritannias sanksjoner, eller (II) til enkeltpersoner eller enheter som er oppført på gjeldende sanksjonslister. økonomiske sanksjoner eller EUs og medlemsstatenes eller Storbritannias sanksjoner, herunder Cuba, Iran, Nord-Korea, Syria og Krim-regionen i Ukraina, eller (II) til enkeltpersoner eller enheter som er oppført på gjeldende sanksjonslister, herunder, men ikke begrenset til, EUs konsoliderte liste over finansielle sanksjoner, Storbritannias sanksjonsliste eller United Kingdom Office of Financial Sanctions Implementation Consolidated List of Financial Sanctions Targets, Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (en SDN) som føres av Office of Foreign Assets Control of the U. S. Department of the Treasury (OFTC). U.S. Department of The Treasury (OFAC), eller som er oppført på Foreign Sanctions Evaders List ført av OFAC (en FSE), eller som, så vidt partene vet, eies eller kontrolleres eller eies femti prosent eller mer, direkte eller indirekte, av en eller flere SDN-er eller en eller flere FSE-er.enhver person eller enhet beskrevet i (I). Du bekrefter og forplikter deg herved til at produktene ikke skal eksporteres, reeksporteres, overføres, videreselges eller brukes (I) i noen form for kjernefysisk sprengningsaktivitet eller usikret kjernebrenselsyklusaktivitet, (II) til noe formål knyttet til kjemiske eller biologiske våpen eller kjernevåpen, eller missiler som kan levere slike våpen, (III) til militær sluttbruk, eller (IV) i forbindelse med intern undertrykkelse og/eller alvorlige brudd på menneskerettighetene og internasjonal humanitær rett.

 

12   Begrensninger av ansvar

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, vil hikmicro, dets styremedlemmer, ledere, ansatte, aksjonærer, tilknyttede selskaper, entreprenører, agenter, lisensgivere eller leverandører under ingen omstendigheter være ansvarlige for direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige, følgeskader, straffende og/eller eksemplariske skader, inkludert uten begrensning, tap av fortjeneste eller inntekter, tap av data og/eller tap av virksomhet, i forbindelse med nettstedet eller bruk av eller manglende evne til å bruke nettstedet eller tillit til innholdet heri, selv om hikmicro er informert om muligheten for slike skader. Med mindre annet er skriftlig avtalt av hikmicro i en annen avtale, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, skal hikmicro ikke være ansvarlig for materialene på nettstedet, uavhengig av årsaken til ansvaret eller erstatningsteorien det er basert på.

 

13   Gjeldende rett og tvisteløsning 

Du samtykker i at din tilgang og alle relaterte aktiviteter på eller gjennom nettstedet skal styres av, tolkes og fortolkes i samsvar med lovene i Folkerepublikken Kina. Du samtykker i at enhver tvist mellom partene som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene eller din tilgang og alle relaterte aktiviteter på eller gjennom nettstedet, skal løses ved hjelp av voldgift og skal utelukkende forelegges China International Economic and Trade Arbitration Commission. (“CIETAC”) i Beijing i samsvar med CIETACs regler. Den foregående bestemmelsen om tvisteløsning gjelder ikke i noen jurisdiksjoner der slik tvisteløsning kan være forbudt. Hvis du for eksempel er bruker i EU, kan du fremme krav ved domstolene i landet der du bor. 

 

14    Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt oss umiddelbart via e-post til info@hikmicrotech.com 

Hangzhou Hikmicro Sensing Technology Co., Ltd.

 

Hikmicrotech.com ønsker å bruke analytiske informasjonskapsler og andre lignende sporingsteknologier («informasjonskapsler») for å hjelpe oss med å forbedre nettstedet vårt. Informasjonskapslene samler inn informasjon på en måte som ikke direkte identifiserer noen. For mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker, se vår cookies policy her.

Online Service
Contact Sales
Become a Dealer
Technical Support
Where to Buy
close